Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
ESPA 2016

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα


Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του Προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία
(ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ελεύθερους επαγγελματίες που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.


Σε ποιους απευθύνεται

Κατηγορία Δικαιούχων Α : Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.

Κατηγορία Δικαιούχων Β : Οι ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων των δύο κατηγοριών επιτρέπονται προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει εναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διάστημα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.

Ενισχυόμενοι Τομείς        

Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν στους τοµείς Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική αλυσίδα, Περιβάλλον,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Υγεία-Φάρμακα, Υλικά -Κατασκευές.

Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση                                                                                                                                   

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 120.000.000€ και θα κατανεμηθεί σε δύο κύκλους (1ος κύκλος:72εκ, 2οςκύκλος(β’6μηνο 2016):48εκ).

Το παρόν πρόγραμμα χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 72.000.000 (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής :

Αττική

11.040.000€

Κεντρική Μακεδονία,ΑΜΘ, Δυτική Ελλάδα,

Ήπειρος, Θεσσαλία

43.440.000€

Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος Δυτ.Μακεδονία,

Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

12.780.000€

Στερεά Ελλάδα

2.7601.000

Νότιο Αιγαίο

1.980.000Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Τι χρηματοδοτείται                                                                                                                                                                                   
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 60.000€.


Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

Λειτουργικά Έξοδα έως 60% του προϋπολογισμού

Ενοίκια επαγγελματικού χώρου ,δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, κ.α.

Αμοιβές τρίτων έως 8% του προϋπολογισμού

Νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης.

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου /εταίρων έως 30% του προϋπολογισμού

Εξοπλισμός, Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου έως 40% του προϋπολογισμού (με χρήση ρήτρας ευελιξίας*).

Προμήθειες
αναλωσίμων έως 15% του προϋπολογισμού.

Μισθολογικό κόστος για την δημιουργία νέας/ων θέσεων εργασίας έως 24.000€ .

Προβολή
, δικτύωση και συμμετοχή σε εκθέσεις έως 15% του προϋπολογισμού.

Αποσβέσεις
παγίων έως 30% του προϋπολογισμού (χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας).

Δαπάνες προετοιμασίας ,υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας έως20% του προϋπολογισμού.

*Ρήτρα ευελιξίας: Με τον τρόπο αυτό μια επιχείρηση μπορεί να παίρνει επιδότηση όχι μόνο από έναν άξονα του προγράμματος, αλλά και ένα μικρότερο ποσοστό από έναν άλλο, έτσι ώστε να συνδυάσει καλύτερα την κάλυψη αναγκών για επιδότηση, π.χ.,λειτουργικών αναγκών και αναγκών σε εξοπλισμό.

Προϋποθέσεις συμμετοχής                                         

Κατηγορία Άνεργοι : Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.

Κατηγορία Επαγγελματίες: Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευση ςτηςπρόσκλησης (11/2/2016).

Για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων

Να κάνουν έναρξη ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους ΚΑΔ από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.

Να διαθέτουν μόνο επιλέξιμους ΚΑΔ καθόλη τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου.

Να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ως ατομικός επιχειρηματίας ή εταίρος από την 01/01/2012 μέχρι και την ημερομηνία της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

Το
συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει  στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ ή 100.000ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής ισχύουν και στην περίπτωση των συνεργασιών, για κάθε δικαιούχο εταίρο ξεχωριστά.

Διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται σε έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Χρηματοδότηση έργου

Δεν δίνεται προκαταβολή.

Προκαταβολή μπορεί να δοθεί το 40% του προϋπολογισμού μόνο με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

πληρωμή: Υποβάλλεται η πρώτη αίτηση ενδιάμεσης επαλήθευσης δαπανών, εφόσον έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 25% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

πληρωμή:Υποβάλλεται η δεύτερη αίτηση ενδιάμεσης επαλήθευσης δαπανών, εφόσον έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον τον 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

πληρωμή:Υποβάλλεται  η τελική αίτηση επαλήθευσης δαπανών, εφόσον έχει ολοκληρωθεί το100% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Σημαντικά   

  Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της πρότασης (από 17/03/16 έως 27/4/16)

  Η υποβολή της πρότασης γίνεται ηλεκτρονικά.

  Δεν κατατίθενται σε αυτή την φάση δικαιολογητικά.Θα ζητηθούν από τον ΕΥ μετά την έγκριση του επιχειρηματικού σχεδίου.

  Η αξιολόγηση περιλαμβάνει έλεγχο προϋποθέσεων συμμετοχής, έλεγχο κατάστασης δικαιούχου, έλεγχο ποιότητας και πληρότητας τουεπιχειρηματικού σχεδίου.

  Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων καθώς επίσης και η χρήση της οικίας ως επαγγελματική στέγη.

  Δεν επιτρέπεται η συνεργασία, η ενοικίαση επαγγελματικής στέγης και η πρόσληψη μεταξύ συζύγων ή συγγενών έως 2ουβαθμού.

  Ο νεοπροσλαμβανόμενος πρέπει να διαθέτει κάρτα ανεργίας.

  Η κατάρτιση μπορεί να αφορά τον δικαιούχο ή και τον νεοπροσλαμβανόμενο.

  Για την δαπάνη προβολή–δικτύωση είναι επιλέξιμη η δημιουργία ιστοσελίδας έως 2.000 και εφόσον πληροί τις  προδιαγραφές προσβασιμότητας ΑΜΕΑ), έντυπα, αφίσες, λογότυπα, ταμπέλες καταστημάτων. Δεν είναι επιλέξιμα τα ραδιοτηλεοπτικά σπότ.

  Η αγορά ή ενοικίαση εξοπλισμού είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον ο εξοπλισμός κρίνεται απαραίτητος για την λειτουργία της επιχείρησης, είναι καινούργιος και αμεταχείριστος και είναι στην κυριότητα της επιχείρησης (αγορά).

  Στην περίπτωση που η επιχείρηση επιδοτηθεί για αγορά εξοπλισμού, η επιχείρηση υποχρεούται να λειτουργεί για τρία (3) χρόνια μετά την τελική πληρωμή.

  Η δαπάνη για την διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5.000€.

Η αμοιβή συμβούλων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000

Όλα τα αναφερόμενα ποσά αφορούν καθαρές αξίες (χωρίς ΦΠΑ,δεν είναι επιλέξιμος).

Υποβολή Προτάσεων

Για  τη χρηματοδότηση από το  παρόν Πρόγραμμα  απαιτείται η  υποβολή  προς  αξιολόγηση επιχειρηματικού σχεδίου με βάση τη διαδικασία που αναφέρεται στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων ξεκινά την 17/3/16 και λήγει την 27/04/16.
call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231