Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
Μεταξύ των ρυθμίσεων του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο επιλέξαμε σήμερα να παρουσιάσουμε συνοπτικά τις σημαντικότερες εξ αυτών που αφορούν σε φορολογικές διατάξεις. Τις δύο προηγούμενες ημέρες η επιστημονική ομάδα του κόμβου αφενός μεν, ανέδειξε πρώτη για μία ακόμη φορά τις νέες διατάξεις, αφετέρου δε, ανήρτησε άμεσα και μια σειρά επισημάνσεων έτσι ώστε να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι για τις αλλαγές που επέρχονται.


Ας δούμε όμως εν περιλήψει τα σημαντικότερα σημεία του πολυνομοσχεδίου:

Εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων
Παρέχεται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις μέχρι και τις 31-5-2017, η δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης στους φορολογούμενους που δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση (βλ. άρθρα 57-61).

Θεσπίζονται ρυθμίσεις για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών (βλ. άρθρα 57-61)

Θεσπίζεται υποχρέωση πραγματοποίησης των δαπανών απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής («χτίσιμο» αφορολόγητου, κ.λπ) (βλ. άρθρα 57-61)

Οι μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες του άρθρου 18 του ν.4172/2013 ισχύουν εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής (βλ. άρθρο 68)

Μειώνεται από 1.500 ευρώ στα 500 ευρώ το ύψος της συνολικής αξίας των φορολογικών στοιχείων τα οποία οφείλονται να εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αποκλειστικώς με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου. Υποχρέωση ηλεκτρονικής διαβίβασης σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, των δεδομένων των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων - στοιχείων, ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών και καθορισμός προστίμου (βλ. άρθρο 69).

Θεσπίζεται πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων (λοταρία) για τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής (βλ. άρθρο 70).

Δημιουργείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. δημόσιο μητρώο που περιλαμβάνει τα υπόχρεα πρόσωπα του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών (Σ.Μ.Τ.Λ.) και Λογαριασμού πληρωμών (Λ.Π.) και καθίσταται υποχρεωτική η ονομαστικοποίηση του ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, με ταυτοποίηση του κατόχου του (βλ. άρθρο 71).

Οι δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ, αμοιβές δικηγόρων με πάγια αντιμισθία, αμοιβές όσων εργάζονται με μπλοκάκι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής (βλ. άρθρο 72).

►  Προβλέπεται η επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων-στοιχείων των υποκείμενων σε φόρο φυσικών και νομικών προσώπων (Άρθρο 73). Επίσης ορίζεται ότι με απόφαση του Υ.Ο. θα καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των παρόχων Ηλεκτρονικής τιμολόγησης και οι διαδικασίες ελέγχου (βλ. άρθρα 74-75).

Παρατείνονται οι προθεσμίες παραγραφής που λήγουν στις 31/12/2016 κατά ένα (1) έτος και όσων μεταφέρονται από το Σ.Δ.Ο.Ε. στις Δ.Ο.Υ. και τις λοιπές υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. κατά τρία (3) έτη (βλ. αρθρο 98).

► Συμπληρώνονται οι μεταβατικής ισχύος διατάξεις του Κ.Φ.Δ σχετικά με τα επιβαλλόμενα πρόστιμα σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη υποβολής της κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών και του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών ως προς τις ενδοομιλικές συναλλαγές περιόδων που άρχισαν πριν από την 1-1-2012 (βλ. άρθρο 99).

► Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους. (βλ. άρθρο 100).

► Αναστέλλεται για ένα ή δύο έτη (θα αποσαφηνιστεί), η ισχύς του άρθρου 41 του Κ.Φ.Ε., σχετικά με την φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας με επαχθή αιτία (βλ. άρθρο 100).

► Παρατείνεται και για το φορολογικό έτος 2016, η φορολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους μισθωτούς (δηλ. και με την εφαρμογή της διάταξης για τη μείωση του φόρου) για τους φορολογούμενους των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό το ποσό των 9.500 ευρώ, υπό τις λοιπές οριζόμενες προϋποθέσεις (βλ. άρθρο 101).

► Τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 39β του Κ.Φ.Π.Α. σχετικά με το ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής. (Διευρύνονται οι υποκείμενοι που μπορούν να ενταχθούν σε αυτό (με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ αντί των 500 χιλ.), επανακαθορίζεται ο τρόπος ένταξης και εξόδου από αυτό κ.λ.π. (βλ. άρθρο 102).

► Τίθεται το νομικό πλαίσιο για τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. Προϋποθέσεις, κανόνες, φορολόγηση (βλ. άρθρο 113).Πηγή: Taxheaven
call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231