Εκτύπωση
Κατηγορία: Νέα
Με την απόφαση ΠΟΛ. 1034/2017, δημοσιεύτηκαν τα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε16 και η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης για το φορολογικό έτος 2016. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται συνοπτικά οι μεταβολές σε όλους τους πίνακες του νέου εντύπου Ε1. Για την καλύτερη κατανόηση των μεταβολών, σημειώνουμε επεξηγηματικά μετά την αλλαγή (προσθήκη/αντικατάσταση/διαγραφή) και το λόγο για τον οποίο επέρχεται η μεταβολή.

Στον Πίνακα 1 "Στοιχεία Φορολογουμένου":

Στον Πίνακα 2 "Πληροφοριακά Στοιχεία":

α. προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί:

Όσον αφορά τους κωδικούς που συνδέονται με την ημερομηνία γέννησης των φορολογουμένων ή την ημερομηνία έναρξης εργασιών: 

β. αντικαταστάθηκαν οι κωδικοί 

Γενική σημείωση: όπου υπάρχει αναφορά στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης, γίνεται πλέον παραπομπή στις νέες διατάξεις του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, αντί των προϊσχυουσών διατάξεων του άρθρου 29 του ν. 3986/2011

γ. καταργήθηκε ο κωδ. 007 σχετικά με τους μόνιμους κατοίκους σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους και τους μόνιμους κατοίκους Κεφαλλονιάς. Υπενθυμίζεται ότι οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι οποίες προέβλεπαν μείωση του φόρου για τους κατοίκους αυτούς ίσχυσαν έως 31.12.2015.


Στον Πίνακα 4Α "Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις - παρακρατηθέντες φόροι και μειώσεις"

Στον Πίνακα 4Δ2 "Εισόδημα από ακίνητη περιουσία"

Στον Πίνακα 6 "Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία - Ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη":

Στον Πίνακα 7 "Ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο" :

Οι κωδικοί αυτοί αφορούν τα ποσά που δόθηκαν ως ιδιωτική χρηματοδότηση κατά τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4304/2014 σε πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων (κωδ. 055-056), καθώς και σε υποψήφιους και αιρετούς βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (κωδ. 057-058) και τα οποία εκπίπτουν ολόκληρα από το φορολογητέο εισόδημα του χρηματοδότη, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4304/2014.

Στον Πίνακα 8 "Στοιχεία εξαρτώμενων μελών φορολογούμενων", και όσον αφορά τα άγαμα τέκνα και την ηλικία αυτών, στο φετινό έντυπο αναγράφονται τα άγαμα τέκνα που γεννήθηκαν από 1.1.1998 έως 31.12.2016 καθώς και τα άγαμα τέκνα που γεννήθηκαν από 1.1.1991 και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία, ΙΕΚ, κ.λπ. ή είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Πηγη: forin,gr