Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Τα φορολογικά πλεονεκτήματα της ίδρυσης μίας Κυπριακής Εταιρείας


 1. Χαμηλός φορολογικός συντελεστής 12,5% - Εν όψει της νέας φορολογικής νομοθεσίας, οι Εταιρείες Διεθνών Δραστηριοτήτων που λειτουργούν από την Κύπρο επωφελούνται από φορολογικές απαλλαγές και από τα πλεονεκτήματα της φορολογίας εταιρειών. Έτσι, φορολογούνται με τον χαμηλό ενιαίο φορολογικό συντελεστή του 12,5% επί των παγκοσμίων καθαρών και φορολογητέων κερδών τους, όπως και οι ημεδαπές εταιρείες.


 1. Φορολογικές Απαλλαγές – 50%των εισπρακτέων τόκων – Βάσει της νέας φορολογικής νομοθεσίας το 50% των τόκων που εισπράττονται από την εταιρεία καθίστανται αφορολόγητοι. Εξαιρούνται οι τόκοι που λαμβάνονται λόγω της συνήθους επιχειρηματικής πορείας της εταιρείας ή που συνδέονται στενά με τις συνήθεις επαγγελματικές δραστηριότητές της.


 1. Αφορολόγητα έσοδα που προκύπτουν από μερίσματα αλλοδαπών μετόχων – Έσοδα από μερίσματα εισπρακτέα από το εξωτερικό απαλλάσσονται πλέον εντελώς από τον εταιρικό φόρο. Επιπλέον, απαλλάσσονται και από την αμυντική εισφορά του 17%. Η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται αν η εταιρεία που καταβάλλει το Μέρισμα:
    Α) Επιδίδεται περισσότερο από 50% σε δραστηριότητες (άμεσα ή έμμεσα) οι οποίες απολήγουν σε εισόδημα από Επένδυση ΚΑΙ
   Β)  Η επιβάρυνση του Αλλοδαπού Φόρου πάνω στο εισόδημα της εταιρείας που καταβάλλει το Μέρισμα είναι σημαντικά λιγότερη από τη φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας που λαμβάνει το μέρισμα στην Κύπρο (6,25%).


 1. Φορολογικές απαλλαγές στις περιπτώσεις αναδιάρθρωσης μίας επιχείρησης – Εν όψει της ενσωμάτωσης στο νέο φορολογικό νόμο της Κύπρου της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 90/434/ΕΟΚ, σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών, που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών, έχουν καθιερωθεί και πλέον ισχύουν φορολογικές απαλλαγές για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων των μετοχών), στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης μίας επιχείρησης, μέσω της συγχώνευσης ή της διάσπασης ή της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων αυτής.
 1. Κέρδη από αγορά ή πώληση μετοχών και τίτλων ιδιοκτησίας απαλλάσσονται από τη φορολογία. Δεν επιβάλλεται Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών – Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κερδών που προκύπτουν από τη διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο και από μετοχές εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, οι οποίες είναι ιδιοκτήτριες ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών με συντελεστή 20%.
 1. Τα κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση επιχείρησης στο εξωτερικό απαλλάσσονται από τη φορολογία – Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες (i) πάνω από το 50% των δραστηριοτήτων της εταιρείας, που εγκαταστάθηκε μόνιμα σε άλλο κράτος, επιφέρουν στην εταιρεία εισόδημα από επενδύσεις και (ii) η φορολογική επιβάρυνση στο κράτος στο οποίο εγκαταστάθηκε η επιχείρηση είναι σημαντικά χαμηλότεροι από εκείνη της Κύπρου (6.25%).
 1. Δεν παρακρατούνται φόροι επί των μερισμάτων που καταβάλλονται στους μετόχους μίας Κυπριακής Εταιρείας Διεθνών Δραστηριοτήτων, οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου – Στην πραγματικότητα, η Κύπρος δεν επιβάλλει στους δικαιούχους μη μόνιμους κατοίκους Κύπρου παρακράτηση φόρων επί των πληρωμών των μερισμάτων, των τόκων και των δικαιωμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν χρησιμοποιούνται στην Κύπρο.
 1. Εταιρικά φορολογικά πλεονεκτήματα – Μεταφορά ζημιών ­– Οι φορολογικές ζημιές από το έτος 2000 και εφεξής, μπορούν να μεταφέρονται απεριόριστα. Ζημιές που προέκυψαν στο εξωτερικό από τη μόνιμη εγκατάσταση μιας Κυπριακής Εταιρείας, μπορούν να συμψηφιστούν με τα κέρδη τους.
 1. Φορολογικές Ελαφρύνσεις – Αντιστάθμιση των ζημιών και των κερδών ενός ομίλου επιχειρήσεων – Οι ισχύοντες στην Κύπρο κανόνες περί Φορολογικών Ελαφρύνσεων, που ρυθμίζουν την αντιστάθμιση μεταξύ ζημιών και των κερδών ενός ομίλου επιχειρήσεων, αναγνωρίζουν φορολογικές ελαφρύνσεις στις περιπτώσεις ζημιών μεταξύ της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών αυτής όταν η Holding Εταιρεία κατέχει τουλάχιστον το 75% της θυγατρικής, άμεσα ή έμμεσα, ή/και εταιρειών του ίδιου ομίλου για το εκάστοτε έτος. Ωστόσο, μία εταιρεία δεν μπορεί να τύχει φορολογικών ελαφρύνσεων για τις ζημιές που μεταφέρονται στο επόμενο έτος. Σύμφωνα με τις ως άνω ρυθμίσεις, μια εταιρεία θεωρείται μέλος ενός ομίλου εταιρειών, εάν είναι τουλάχιστον κατά 75% θυγατρική μίας άλλης ή δύο εταιρείες είναι αμφότερες κατά τουλάχιστον 75% θυγατρικές μίας τρίτης εταιρείας.
 1. Αποφυγή διπλής φορολογίας - Η Κύπρος έχει συνάψει το μεγαλύτερο αριθμό συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη υπεράκτια δικαιοδοσία, ιδιαίτερα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και ορισμένων χωρών της Μέσης Ανατολής. Οι περισσότερες από τις Συμβάσεις ακολουθούν το μοντέλο του ΟΟΣΑ και όλες τους ρυθμίζουν τη μείωση ή την απαλλαγή της φορολογίας, που επιβάλλεται από τα συμβαλλόμενα κράτη, σχετικά με τις πληρωμές μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων. Πρόκειται για ρυθμίσεις που απελευθερώνουν το εμπόριο με ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και με τη Ρωσία, επειδή οι ξένοι επενδυτές που επενδύουν στην Ανατολική Ευρώπη έχουν την ευκαιρία να διοχετεύσουν τις επενδύσεις τους μέσα από μια χώρα, όπως η Κύπρος, η οποία έχει συνάψει σύμβαση με το κράτος στο οποίο πρόκειται να επενδύσουν και να επωφεληθούν έτσι από τη μείωση, και σε ορισμένες περιπτώσεις από την απαλλαγή, από φόρους που παρακρατούνται στην πηγή.
 1. Δεν υπάρχει ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Κύπρο. Κανένας φόρος κατανάλωσης ή άλλου τύπου φορολόγηση δεν επιβάλλεται στην Κύπρο. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας είναι 19% και οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές είναι 0%.
 1. Η κληρονόμηση μετοχών στην Κύπρο δεν υπόκειται σε φορολογία.
 1. Δεν υπάρχει μεταγενέστερη φορολόγηση (σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τη Δημοκρατία της Μάλτας).
 1. Μία κυπριακή εταιρεία είναι μία πλήρως αναγνωρισμένη εταιρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τον ΟΟΣΑ και την ΕΕ.
 1. Εκτός από εταιρείες που κατέχουν ακίνητα στην Κύπρο όλες οι άλλες μεταβιβάσεις γίνονται χωρίς φορολόγηση.
 1. Οι Κυπριακές εταιρείες δεν έχουν ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή δεν υπάρχει ο αντίστοιχος ΟΑΕΕ ή ΤΣΜΕΔΕ.
 1. Σε περίπτωση που η εταιρεία θα εργοδοτήσει προσωπικό , θα πρέπει να εγγραφεί στο τμήμα κοινωνικών ασφαλίσεων το οποίο είναι ενιαίο για όλους τους υπαλλήλους και αυτοαπασχολούμενους.
Σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο οι ώρες εργασίες εβδομαδιαίως είναι μεταξύ 40-42 ώρες και ο χαμηλότερος μισθός για γραφειακό προσωπικό είναι 850 ευρώ.
Οι συνεισφορές στις κοινωνικές ασφαλίσεις  είναι οι ακόλουθες:


Ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων - 7,8% επί του μέγιστου μισθού των 4533 μηνιαίως έκαστος εργοδότης και εργοδοτούμενος.
Ταμείο ανθρώπινου δυναμισμού -0,5% επί του μέγιστου μισθού των 4533 μηνιαίως ,καταβάλλεται από τον εργοδότη.
Ταμείο πλεονασμού -1,2% επί του μέγιστου μισθού των 4533 μηνιαίως , καταβάλλεται από τον εργοδότη.
Ταμείο κοινωνικής ανοχής - 2% επί του συνολικού μισθού καταβάλλεται από τον εργοδότη.

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλλει τον φόρο των υπαλλήλων του κάθε μήνα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εάν αλλοδαπός εργαστεί στην Κύπρο με μισθό μεγαλύτερο από 100.000 ετησίως (υπολογίζονται στο μισθό και τυχόν ενοικίαση σπιτιού , αυτοκινήτου ) τότε φορολογείται στο 50% του μισθού του ήτοι στις 50.000,00 ευρώ.Ο πίνακας της φορολόγηση υπαλλήλων έχει ως ακολούθως: 

Μέχρι 19500                           0%
Από 19501-28000                   20%
28001-36000                           25%
36001-60000                           30%
60001                                      35%

Νοείται ότι ο αλλοδαπός με μισθό 100.000€ φορολογείται επί του ποσού των 30.500€ (50.000-19.500).

Ειδικό τέλος συνεισφοράς μηνιαίο το οποίο καταβάλλεται από ένα δεύτερο από εργοδότη και υπάλληλο

Ο πίνακας έχει ως ακολούθως:

Μηνιαίως μισθός
Μέχρι 1500          0%
1501-2500         2,5%
2501-3500            3%
3501                   3,5%

call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231