Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A

Διαδικασίες ίδρυσης/έναρξης Ε.Ε. (Ετερρόρυθμης Εταιρίας)



Βασικά χαρακτηριστικά:

Χωρίζονται οι εταίροι της Ετερόρρυθμης Εταιρίας σε δύο κατηγορίες: τους ομόρρυθμους και τους ετερόρρυθμους. Η ευθύνη των ομορρύθμων εταιριών απέναντι στους πιστωτές της εταιρίας είναι αλληλέγγυα και απεριόριστη. Η ευθύνη των ετερόρρυθμων εταιριών είναι περιορισμένη και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό της εισφοράς τους στην εταιρία. Η Ετερόρρυθμη Εταιρία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την ίδρυσή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.

Προϋποθέσεις ίδρυσης:

Για την ίδρυση Ετερόρρυθμης Εταιρίας πρέπει να συμπράξουν δύο τουλάχιστον μέρη που, κατά την έκφραση του νόμου υποχρεούνται αμοιβαίως στην επιδίωξη κοινού σκοπού (άρθρο 741 Αστικού Κώδικα).
Τα ιδρυτικά μέλη της Ετερόρρυθμης Εταιρίας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (σύμφωνα με το άρθρο 127 του Αστικού Κώδικα), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1329/83). Συμμετοχή ανηλίκου στην ίδρυση προσωπικής εταιρείας επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής άδειας.

Διαδικασία Σύστασης ΕΕ
Προέγκριση επωνυμίας

Όπως και για την ομόρρυθμη εταιρία, κρίνεται σκόπιμη μία επίσκεψη στο οικείο επιμελητήριο για να βεβαιωθείτε ότι η συγκεκριμένη επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος που επιλέξατε δεν έχουν ήδη δοθεί σε κάποια άλλη εταιρία και είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.

Σύνταξη Καταστατικού-Ιδιωτικού Συμφωνητικού

Στη συνέχεια πρέπει να προχωρήσετε στη Σύνταξη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού-Καταστατικού της εταιρίας. Το καταστατικό αποτελεί το έγγραφο της συστάσεως της εταιρίας, αλλά επίσης προδιαγράφει όλα τα βασικά θέματα που αφορούν τις σχέσεις των μετοχών, τη διοίκηση της εταιρίας, θέματα σχετικά με τη διάρκεια ζωής της αλλά και τη διάλυσή της. Το καταστατικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους και δεν χρειάζεται να συνταχθεί από ή να υπογράψει σε συμβολαιογράφο.

Έλεγχος Επωνυμίας
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2081/92, το υπογεγραμμένο καταστατικό της υπό σύσταση Ε.Ε. σε δύο αντίγραφα προσκομίζεται στο οικείο επιμελητήριο, μαζί με τον αύξοντα αριθμό κράτησης επωνυμίας (αν έχετε πάρει από το επιμελητήριο τέτοιον αριθμό) και μία αίτηση.

Το επιμελητήριο, εφόσον ελέγξει την επωνυμίας και το διακριτικό τίτλο, θεωρεί το καταστατικό για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου.

ΔΟΥ έδρας
Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υπογραφή του καταστατικού, πρέπει να καταβάλετε στη ΔΟΥ έδρας το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ), ο οποίος ανέρχεται σε 1% επί του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρα17-31, Ν. 1676/86. Για την καταβολή του ΦΣΚ πρέπει να προσκομίσετε δυο αντίγραφα του καταστατικού (εκ των οποίων το ένα είναι αυτό που θεωρηθεί από το επιμελητήριο), επιταγή με το προδιαγεγραμμένο ποσό, δήλωση ΦΣΚ εις διπλούν. Θα θεωρηθεί το καταστατικό σας και θα σας επιστραφεί το διπλότυπο καταβολής και το ένα από τα δύο αντίγραφα της δήλωσης ΦΣΚ.

Ταμείο Νομικών και Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων
Στη συνέχεια πρέπει να θεωρήσετε το καταστατικό στο Ταμείο Νομικών και στο Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων, όπου καταβάλλονται ποσά 0,5% και 1% επί του εταιρικού κεφαλαίου αντίστοιχα.

Πρωτοδικείο έδρας
Δύο αντίγραφα του θεωρημένου καταστατικού από το επιμελητήριο, τη ΔΟΥ κατά την καταβολή του ΦΣΚ, το Ταμείο Νομικών και το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων, κατατίθεται στο Πρωτοδικείο έδρας για δημοσίευση. Η δημοσίευση αυτή, αποτελεί την πράξη ίδρυσης-σύστασης της Ε.Ε.

Επιμελητήριο
Εντός δύο μηνών από τη σύσταση της εταιρίας πρέπει να εγγραφεί η εταιρία στο οικείο επιμελητήριο. Για την εγγραφή πρέπει να προσκομιστούν δικαιολογητικά για τα οποία μπορείτε να πληροφορηθείτε στα κατά τόπους Επιμελητήρια.

ΔΟΥ έδρας
Το επόμενο νήμα στη διαδικασία σύστασης της Ε.Ε. είναι η έναρξη εργασιών στην ΔΟΥ έδρας. Στη συνέχεια, θα προχωρήσετε στις απαραίτητες διαδικασίες για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.

Για την έναρξη εργασιών πρέπει να προσκομίσετε στην αρμόδια ΔΟΥ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. Έντυπο έναρξης δραστηριότητας M3
 2. Έντυπο δήλωση σχέσεων φορολογουμένου Μ7
 3. Καταστατικό θεωρημένο από το Πρωτοδικείο
 4. Βεβαίωση εγγραφής σε επιμελητήριο
 5. Εγγραφή μελών σε ασφαλιστικό φορέα (OAEE, ΤΣΑΥ, κλπ.) ή απαλλαγή από αυτό
 6. Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. και άδεια διαμονής για εργασία στην Ελλάδα διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.
 7. Μισθωτήριο θεωρημένο από τη ΔΟΥ του ιδιοκτήτη ή αν έχουμε δωρεάν παραχώρηση κάποιου χώρου από κάποιον άλλον (πατέρας, μητέρα, κλπ.) τότε πρέπει να προσκομιστεί:
1.  συμβόλαιο ιδιοκτησίας και
2.  υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την Αστυνομία για δωρεάν παραχώρηση εκείνου ο οποίος παραχωρεί το χώρο.
Αν ο χώρος είναι ιδιόκτητος, τότε πρέπει να προσκομιστεί:
α)  συμβόλαιο ιδιοκτησίας και
β)  υπεύθυνη δήλωση ότι θα χρησιμοποιήσει τον ιδιόκτητο χώρο σαν επαγγελματική έδρα της επιχείρησής του.

8.Πτυχίο - 'Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ( όπου απαιτείται ).

9.'Άδεια εκμετάλλευσης του χώρου. ( Αστυνομία / Δήμος κ.τ.λ.), εφ' όσον απαιτείται.

10.Εξουσιοδότηση (εφόσον την έναρξη κάνει κάποιος τρίτος εκτός των μελών
 
Για την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, απαιτείται :
 1. Φορολογική Ενημερότητα από τα μέλη
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα μέλη δεν ήταν επιτηδευματίες ή εάν είναι, βεβαίωση από τα τμήματα Κώδικα-ΦΠΑ-Έσοδα ότι δεν υπάρχουν οφειλές
 3. Απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον ενός Διαχειριστή
 4. Κατασκευή σφραγίδας επιχείρησης ( Σφράγιση και αρίθμηση Στοιχείων και Βιβλίων).
 5. Σημείωμα Θεώρησης (έντυπο TAXIS Β1) σε 1 αντίτυπο για κάθε εγκατάσταση.
 6. Σημείωμα Θεώρησης (έντυπο TAXIS Β2) σε 1 αντίτυπο εάν υπάρχει φορολογική ταμειακή μηχανή.
 
 

 

 

call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231